top of page

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u hoe DeZadelexperts met persoonsgegevens omgaat. Binnen deZadelexperts is deze privacyverklaring uitgangspunt voor ons privacybeleid. Deze verklaring betreft het verwerken van persoonsgegevens volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De bepalingen van de AVG staan naast sectorspecifieke wetten waaronder de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).

 

DeZadelexperts B.V. gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens van betrokkenen. Onze algemene uitgangspunten zijn dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die nodig zijn, dat we vertrouwelijk omgaan met de gegevens en dat we ons houden aan wet- en regelgeving.

Onder betrokkenen verstaan we:

 • iedereen die bij ons behandeling krijgt of wil krijgen;

 • iedereen die op een andere manier betrokken is bij ons, zoals leveranciers, vertegenwoordigers van cliënten/leerlingen of een andere zakelijke relatie met DeZadelexperts B.V. heeft.

1. Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is een gegeven aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam- en adresgegevens, e-mailadressen, pasfoto, etc. De wet onderscheidt bijzondere persoonsgegevens van gewone persoonsgegevens. Afhankelijk van hoe u met deZadelexperts B.V. communiceert (online, offline, telefonisch, enz.), verzamelen wij verschillende soorten informatie van u, zoals hieronder beschreven.

Persoonlijke contactinformatie:

Dit omvat alle informatie die u ons verstrekt en die ons in staat zou stellen om contact met u op te nemen, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, sociale-netwerkgegevens of telefoonnummer.

Demografische informatie en interesses: 

Alle informatie die uw demografische of gedragskenmerken beschrijft. Voorbeelden hiervan zijn uw geboortedatum, leeftijd of leeftijdsgroep, geslacht, geografische locatie (bv. postcode), favoriete producten, hobby's en interesses en informatie betreffende uw gezin of uw levensstijl.

Technische informatie over computer/mobiel apparaat: 

Alle informatie over het computersysteem of andere technologische apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot een van onze websites of apps, zoals het Internet Protocol (IP)-adres dat gebruikt wordt om uw computer of apparaat te verbinden met het internet, het type besturingssysteem en het soort en de versie van uw webbrowser. 

2. Wettelijke uitgangspunten

Om goede diensten te verlenen verwerkt deZadelexperts B.V. persoonsgegevens.

 

3. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

DeZadelexperts B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

 

4. Bewaartermijn

We bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is en wettelijk toegestaan is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

5. Beveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn volgens wettelijke richtlijnen.

 

6. Delen met derden

We verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de afspraken (overeenkomst) die met u zijn gemaakt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Inzien;

  • U heeft het recht om de gegevens die bij DeZadelexperts B.V. van u zijn vastgelegd in te zien.

 • Corrigeren of verwijderen:

  • Als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u die laten corrigeren of verwijderen. 

 • Intrekken van een gegeven toestemming;

  • Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming. U hebt altijd het recht om gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan zo snel mogelijk stoppen. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

 

Wilt u gebruik maken van één van deze rechten, dan kunt u contact opnemen met rinke@sattelkompetenz.nl

8. Vragen, opmerkingen

DeZadelexperts B.V. heeft een onafhankelijke functionaris gegevensbescherming. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over privacy, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

 

9. Klachten

Heeft u klachten over hoe deZadelexperts B.V. met uw persoonsgegevens omgaat? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

10. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd door ontwikkelingen zoals nieuwe wet- en regelgeving. U vindt de laatste versie altijd op deze pagina.

Sep 2020

bottom of page